210 Câu trắc nghiệm giao tiếp Tiếng Anh – Ôn thi vào 10
Hocmotez.com giới thiệu đến bạn tập tài liệu về trắc nghiệm giao tiếp. 50 Câu trắc nghiệm giao tiếp Tiếng Anh – Ôn thi vào 10 là tài liệu tập hợp trong chương trình. Các câu này nội dung trong chương trình Tiếng Anh 9, dùng để ôn thi vào 10. Tài liệu trắc nghiệm giao tiếp trong Tiếng Anh gồm bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh lớp 9 nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Mình xin gửi bạn vài câu mẫu trong 50 Câu trắc nghiệm giao tiếp Tiếng Anh
1. “It’s very generous of you to offer to pay!”
– “_________”
A. I’m glad you like it.
B. Thanks a million.
C. That was the least I could do.
D. You can say that again
2. “Has an announcement been made about the eight o’clock flight to Paris?”
– “_________”
A. I don’t think that
B. Not yet
C. Sorry I don’t
D. Yes, it was
3. – “Can I take away your dish?”
– “Wait a minute. ________”
A. I can’t finish.
B. I don’t finish.
C. I have to finish
D. I haven’t finished
4. – “Do you need any help, Kate?”
– “ ________”
A. I haven’t got a clue.
B. No, thanks. I can manage
C. That’s all for now.
D. That’s fine by me
5. “Do you think inventions always make people rich?
– “___________”
A. I agree
B. I don’t think so.
C. It sounds great
D. No, not much
6. “I have never been to America.”
– “___________”
A. Me either
B. Me neither
C. I so
D. Me too
7. “I love studying science as it allows me to answer questions about natural world.”
– “_________”
A. No, I won’t.
B. Neither do I.
C. Yes, I like it.
D. So do I
8. “I have taken part in the science club for 3 months.”
A. So have I.
B. So have me.
C. I have so.
D. So I have.
9. “It’s nearly Tet holiday already”
– “__________”
A. How time flies!
B. Thanks a million
C. Don’t make me laugh!
D. No such luck!
10. “You can borrow my book.”
– “__________”
A. There’s nothing to it!
B. You can such that again!
C. No way!
D. Thanks tons.

DOWNLOAD HERE
2 thoughts on “210 Câu trắc nghiệm giao tiếp Tiếng Anh – Ôn thi vào 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *